ANBI en AVG

AVG - omdat wij zorgvuldig met gegevens en privacy omgaan. Lees hier hoe wij dat doen. 

Een gift wordt zeer gewaardeerd!
Internationale Stichting Masterclass Apeldoorn heeft een ANBI-status. Dit houdt onder andere in dat donateurs hun eenmalige of periodieke giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Wilt u ons steunen of meer weten over ANBI? Klik hier voor meer informatie. Ons bankrekeningnummer is: NL17 ABNA 0487 235 037 t.n.v. Internationale Stichting Masterclass Apeldoorn. Uw gift wordt zeer gewaardeerd!

Een ANBI-status houdt in dat de stichting bij de Belastingdienst geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Naam instelling: Internationale Stichting Masterclass Apeldoorn

Contactgegevens
Postbus 10228
7301 GE Apeldoorn
Nederland

IBAN: NL 17 ABNA 0487 2350 37
BIC: ABNANL 2A

Doelstelling:
het jaarlijks organiseren van een Masterclass plus 3 mini Masterclasses in een jaar in de gemeente Apeldoorn ten behoeve van na te melden doelgroepen door internationaal gewaardeerde musici en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De doelgroepen zijn:
-conservatorium studenten
-conservatorium afgestudeerden
-amateurs van hoge kwaliteit

Samenstelling bestuur:
Kees Robers - voorzitter
Vacature - secretaris
Jos Poelmann - penningmeester
Maarten Mestrom - artistiek leider
Vacature - producer
Guus Esser - lid

Beloningsbeleid:
Bestuursleden van Masterclass Apeldoorn ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording:
Klik hier voor de jaarrekening van 2022. 
Klik hier voor het jaarverslag 2021.

Schenking/lijfrente:
Wilt u ons steunen met een eenmalige of periodieke gift? Dit kan op een fiscaal aantrekkelijke manier: donateurs van een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Klik hier voor meer informatie.